PORADNIK

Zakładanie trawnika

 • Przygotowanie gleby
 • Siew
 • Pielęgnacja

Przed przystąpieniem do założenia trawnika należy:

 

 • zniszczyć stary trawnik mechanicznie lub chemicznie przy pomocy herbicydów
 • jeżeli to możliwe cały teren nawozimy ziemią kompostową bądź też mieszamy wierzchnią warstwę z torfem odkwaszonym, dobrze jest też wysiaç wapno w celu poprawy pH gleby.
 • wysiewamy nawóz wieloskładnikowy, dawka uzależniona jest od rodzaju nawozu oraz zasobności gleby.
 • przekopać lub przeorać glebę na głębokość 20 – 25 cm.
 • wyrównać teren i następnie uwałować podłoże. 

 

Po zwałowaniu odczekać ok. dwóch tygodni. Jeżeli w ziemi było dużo nasion chwastów zaczną one teraz kiełkowaç, warto wtedy ponownie wykonać oprysk herbicydem (w zasadniczy sposób ograniczymy wtedy wystąpienie zachwaszczenia w przyszłym trawniku.)

Siew nasion zaczynamy po upływie ok. dwóch tygodni od czynności przygotowawczych. Norma wysiewu 1 kg nasion na 40 m2. Trawniki można zakładać od początku kwietnia do końca września. Przed siewem należy spulchnić glebę grabiami aby powstały bruzdy w które wpadną nasiona. Nasiona podzielić na dwie części i wysiewać na krzyż. Wysiewu dokonujemy ręcznie lub siewnikiem. Po siewie w celu przykrycia i wymieszania nasion z glebą obsiany teren zagrabiamy i powtórnie wałujemy. Wysiew nasion należy wykonać w glebę wilgotną, najlepiej przed spodziewanymi opadami.

Do momentu wschodów tj. przez ok. 1 - 3 tygodni należy glebę często zraszać a w czasie suszy podlewać. W późniejszym okresie należy zapewnić ciągłe uwilgotnienie gleby w czasie fazy wzrostu tj. około 6 tygodni. Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy trawa osiągnie wysokość 8 – 10 cm. Skracamy ją wówczas do 5 cm. Kolejne koszenie wykonujemy, gdy trawa ma 6 – 8 cm, skracając ją do 3 – 4 cm. Dobry efekt dekoracyjny uzyskujemy stosując częste koszenie. W okresie wzmożonego wzrostu traw należy stosować nawozy do trawników, według instrukcji na opakowaniu nawozu. Nie stosować nawożenia na mokre rośliny. Nawożenie przerywamy około połowy września lub przed spodziewanymi przymrozkami.

 


W prawidłowo pielęgnowanym trawniku rozwój chwastów jest ograniczony poprzez silny rozwój traw. W przypadku wystąpienia zachwaszczenia należy stosować herbicydy, ściśle według instrukcji na opakowaniu preparatu.

Odnawianie użytków zielonych

Szata roślinna zasiedlająca naturalne łąki i pastwiska wraz z upływem czasu ulega nieustannym zmianom.
Z biegiem lat z naszych użytków zielonych ustępują niektóre gatunki roślin a w ich miejsce pojawiają się nowe. W miejsce wartościowych gatunków traw i motylkowych pojawiają się gatunki o małej wartości paszowej oraz chwasty. Dzieje się tak w wyniku złego użytkowania, niewłaściwego nawożenia, oraz wymarzania niektórych gatunków. Dochodzi wówczas do trwałego pogorszenia się właściwości użytkowych naszych łąk i pastwisk tzw. degradacji runi. Wszystkie te czynniki przekładają się na spadek produktywności naszych użytków zielonych. Przeciwdziałać tym niekorzystnym zmianom można na kilka sposobów w zależności od stanu zaniedbania użytku zielonego.

 • Regeneracja
 • Odnawianie metodą podsiewu
 • Pełna uprawa gleby i ponowny wysiew nasion

Pierwszym ze sposobów, dzięki któremu możemy wpłynąć na poprawę składu botanicznego runi jest REGENERACJA.
Aby mieć pewność, co do skuteczności tego zabiegu musimy wiedzieç, czy na naszym użytku zielonym występują w przewadze wartościowe gatunki traw i motylkowych. Zabieg ten polega na zniszczeniu występujących chwastów przy pomocy herbicydów. Po zaobserwowaniu na roślinach pierwszych objawów działania środków chemicznych, wykonujemy wysokie nawożenie mineralne, które będzie stymulować intensywny rozwój pozostałych traw.

 

Zazwyczaj stosuje się 70-80 kg fosforu/ha, 50-60 kg potasu/ha i 50-70 kg azotu/ha po wykonaniu oprysku oraz podobną dawkę nawozów (z wyłączeniem fosforu) po pierwszym pokosie. Regeneracja w istotny sposób wpływa na zwiększenie ilości oraz jakości pozyskiwanej paszy już w pierwszym roku po zastosowaniu

Drugim ze sposobów poprawienia składu botanicznego naszego zbiorowiska trawiastego jest ODNAWIANIE METODĄ PODSIEWU.
Zabieg ten polega na wprowadzeniu do użytku zielonego brakujących gatunków traw oraz motylkowatych, wykonujemy go wówczas, gdy ponad 50% powierzchni opanowana jest przez chwasty lub rośliny mało wartościowe pod względem paszowym. W przypadku wystąpienia silnego zachwaszczenia podobnie jak przy regeneracji wykonujemy oprysk herbicydem oraz stosujemy nawożenie mineralne. Następnie musimy częściowo zniszczyć starą darń przy pomocy brony średniej lub ciężkiej (bronując dwukrotnie na krzyż), aby zrobić miejsce dla roślin, które będziemy podsiewać. Kolejnym krokiem jest wysiew nasion, który wykonujemy używając do tego celu tradycyjny siewnik pozbawiony redlic, wysiewając nasiona bezpośrednio na darń. Posiewnie stosujemy lekką broną, która wymiesza nasiona z glebą następnie całość wałujmy a w fazie krzewienia stosujemy szybko działające nawożenie azotowe.

 

Można też wykonać podsiew przy pomocy specjalistycznych siewników, które nacinają istniejącą darń i wprowadzają nasiona bezpośrednio do odnawianego użytku zielonego. Tak odnowiona łąka bądź pastwisko w zasadniczy sposób zwiększa swój potencjał produkcyjny dostarczając paszy o zdecydowanie lepszej jakości, już w pierwszym roku wykonania zabiegu.

Trzecim ze sposobów, dzięki, któremu możemy poprawiç produktywność użytków zielonych jest wykonanie PEŁNEJ UPRAWY GLEBY i PONOWNY WYSIEW NASION.

 


Całkowitą odnową stosujemy wówczas, gdy w runi brakuje wartościowych gatunków traw oraz motylkowatych, a roślinami dominującymi są uciążliwe chwasty. Na glebach mineralnych orkę wykonujemy na głębokość ok. 20 cm, zazwyczaj jesienią przy pomocy pługa, który dokładnie odwraca darń. Tak przygotowaną glebę zostawiamy do wiosny. Inaczej postępujemy w przypadku uprawy gleb torfowych, gdzie orkę wykonujemy wiosną a pozostałe zabiegi wykonujemy agregatami w celu jak najmniejszego zniszczenia struktury gleby. Przed orką nadarza się doskonała okazja do wprowadzenia nawozów wapniowych w ilości od 1,5 do 2 ton/ha i następnie ich dobrego wymieszania z glebą.

 

Wiosną glebę doprawiamy przy pomocy glebogryzarki i wałujemy. Bezpośrednio przed wysiewem nasion stosujemy nawożenie organiczne w zależności od zasobności gleby stosujemy od 60-80 kg fosforu i 80-100 kg potasu na hektar. Ten sposób odnowy użytków zielonych pozwala na uzyskanie obfitej i dobrej jakościowo paszy przez kolejne lata, począwszy od dnia zasiewu, jest natomiast najbardziej pracochłonny i najdroższy w wykonaniu.